Zespół

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska

Kierownik Zakładu Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w latach 2002-2005 uczestniczka stacjonarnego studium doktoranckiego pt. „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt oraz utrzymania ich zdrowia” przy Katedrze Nauk Fizjologicznych SGGW w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w roku 2005. Od lipca 2006 pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2010-2012 uczestnik Specjalizacyjnego Studium Podyplomowego z zakresu Użytkowania i Patologii Zwierząt Laboratoryjnych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Członek grupy ekspertów wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w kontrolach użytkowników w zakresie prowadzonych przez nich doświadczeń (na podstawie przepisu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna uzyskała w czerwcu 2014 roku. W 2021 uzyskał tytuł naukowy. Od roku 2019 jest prodziekanem ds. nauki oraz członkiem prezydium Rady Nauk Medycznych.
Od 2017 roku kierownik projektu „BRaIn- Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

dr n.med. Karolina Kowalska

Starszy specjalista ds. badań naukowych

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (I i II stopnia). 6 grudnia 2018 roku, z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską ptZearalenon jako modulator proliferacji komórek gruczolakoraka gruczołu krokowego„. Związana z Jednostką od 2011 roku w tym czasie odbyła ponad roczny staż naukowy w Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu (Wydział Chirurgii, Oddział Chirurgii Naczyniowej). Ponad to ma za sobą liczne staże naukowe, w tym w Pracowni Przekazywania Sygnału Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Beneficjentka konkursu NCN – PRELUDIUM 12.

mgr Dominika Habrowska-Górczyńska

Samodzielny referent ds. laboratoryjnych

Ukończyła studia dzienne I stopnia na kierunku Biotechnologia specjalizacja Biotechnologia medyczna, WNBiKP na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, oraz studia II stopnia na kierunku Biologia specjalizacja Biologia stosowana i molekularna na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Związana z zespołem od 2013 roku, od 3 lat zatrudniona w jednostce.

lic. Marta Kozieł

Samodzielny referent ds. laboratoryjnych

Ukończyła studia dzienne I stopnia na kierunku Biotechnologia specjalizacja Biotechnologia medyczna, WNBiKP na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, obecnie studiuje na kierunku Biologia specjalizacja Biologia stosowana i molekularna na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Związana z zespołem od 2018 roku.

mgr Kinga Urbanek
Asystent

Doktorantka

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (I i II stopnia). Od 5 lat aktywnie działa w organizacji IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), obecnie pełni funkcje Sekretarza Narodowego IAESTE Polska. W 2014 roku odbyła staż zawodowy na Univerisity of Belgrade w Zakładzie Biochemii. W 2017 roku odbyła staż w Dziale Badań Klinicznych w jednej z firm CRO.

mgr inż. Beata Rurarz

Asystent

Doktorantka – InterChemMed

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Nanotechnologia, w specjalności Nanomateriały funkcjonalne na Politechnice Łódzkiej oraz studiów magisterskich na kierunku Nanotechnology w specjalności Nanomedicine na University of Twente (Holandia)/Politechnika Łódzka – studia z podwójnym dyplomem. Związana z zespołem od października 2018 roku jako doktorantka programu InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych. W roku 2012 odbyła staż naukowy w Instytucie Chemii Molekularnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych Université de Reims Champagne-Ardenne. W roku 2019 odbyła staż naukowy w ​Translational Liver Research Group na University of Twente. Od początku studiów związana z Akademickim Chórem Politechniki Łódzkiej, aktualnie na stanowisku Prezesa.

BYLI CZŁONKOWIE ZESPOŁU
dr n.med. Zuzanna Matysiak-Burzyńska 

Doktorantka

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (I i II stopnia). Od 5 lat związana z Jednostką, w tym czasie odbyła staż na Uniwersytecie w Aarhus University w zespole prof. Poula Nissena.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

dr hab. n.med. Kamila Domińska

Adiunkt

Zakład Endokrynologii Porównawczej

Absolwentka biologii ze specjalnością genetyka na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując w 2009 roku tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność biologia molekularna. Stypendystka projektu p.n. „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Laureatka konkursu Konkurs ONKOGRANTY Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem. Nauczyciel akademicki od 2008 roku.

prof. dr hab. Tomasz Piotr Ochędalski

Kierownik Zakładu Endokrynologii Porównawczej

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Do 2008 pracownik Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi. W 1990 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z ginekologii i położnictwa, drugi stopień specjalizacji w 1993 roku. W 1992 obronił rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk medycznych a w 2005 tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna. W czerwcu 2016 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tytuł profesorski.

dr hab. n med. Agata Sakowicz

Adiunkt – Zakład Biotechnologii Medycznej

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Do 2005 roku pracownik Laboratorium diagnostycznego Szpitala Zakonu Bonifratrów im Jana Bożego w Łodzi. W latach 2005-2009 uczestniczka Dziennych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od września 2009 roku pracownik w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 2010 roku. W 2010 roku uzyskała również tytuł specjalisty w zakresie diagnostyki laboratoryjnej medycznej. W latach 2012-2013 uczestnik Studiów Podyplomowych „Zarządzaniem projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

mgr Michalina Lisowska

Doktorantka, asystent naukowo- dydaktyczny – Zakład Biotechnologii Medycznej

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (I i II stopnia). Na studiach czynny członek organizacji międzynarodowej IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), w ramach której odbyła praktyki w Meksyku (Instituto Tecnologico Superior de Poza Rica). Uczestniczka uczelnianego programu BioSTART (staż w dziale Badań i Rozwoju; Kompleks Naukowo- Przemysłowy Biotechnologii Medycznej Mabion S.A.) Od 2015 roku związana z zakładem Biotechnologii Medycznej.